Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach - Galerie zdjęć - Komenda Miejska Policji w Tychach

Galerie zdjęć

Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach

Wczoraj w tyskiej jednostce Policji zostało przeprowadzone ćwiczenie pod kryptonimem „EGIDA 17”. Podstawowym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie w Policji przyjętych mechanizmów i wypracowanych procedur powoływania i przyjmowania rezerw osobowych posiadających nadane przez właściwego terytorialnie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych.

Ćwiczenie „EGIDA 17” było największym w powojennej historii Policji ćwiczeniem obronnym dla osób niebędących funkcjonariuszami Policji, które posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych Policji. Przeprowadzono je przy ścisłej współpracy z administracją wojskową zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym, a w przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia poza Wydziałem Prewencji uczestniczyły praktycznie wszystkie komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło.

W ramach ćwiczenia żołnierze rezerwy, otrzymali listem poleconym wezwania od właściwych względem miejsca swojego zameldowania Wojskowych Komendantów Uzupełnień na minimum 14 dni przed planowanym terminem ćwiczeń. W tyskiej komendzie stawiło się łącznie 20 osób.

W ramach przebiegu ćwiczenia osoby, które stawiły się na ćwiczenia zostały poddane procesowi zaewidencjonowania i sprawdzenia tożsamości. Następnie zostało im wydane kompletne umundurowanie ćwiczebne, identyfikatory i pozostałe niezbędne przybory do udziału w zajęciach dydaktycznych. Policjanci zaprezentowali uczestnikom sprzęt oraz środki przymusu bezpośredniego będące na wyposażeniu Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Łącznie w zapewnieniu prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia uczestniczyły 33 osoby stanowiące zarówno kadrę składającą się z funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Zagadnienia szkoleniowe obejmowały między innymi tematykę z zakresu realizacji zadań przez Policję na rzecz sił zbrojnych RP, uwarunkowań dotyczących działań policyjnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Policjanci podczas zajęć omówili także przepisy dotyczące używania środków przymusu bezpośredniego, prowadzenia szczególnej ochrony i podstaw prawnych związanych z zapewnieniem porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz ochrony informacji niejawnych. Rezerwiści poznali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i mieli okazję przećwiczyć prowadzenie resuscytacji na fantomie.

Przebiegowi ćwiczeń w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach przyglądali się obserwatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tychach, a także obserwatorzy z komend powiatowych/miejskich Policji, którzy prowadząc obserwację zastosowanych rozwiązań organizacyjnych zdobywali doświadczenia, planując jednocześnie podobne przedsięwzięcie we własnych jednostkach.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

Ćwiczenia odbyły się w osiemdziesięciu dwóch jednostkach policji na terenie całego kraju.


 


 

 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach
 • Ćwiczenie „EGIDA 17” w Tychach