Rewir II Dzielnicowych - PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH - Komenda Miejska Policji w Tychach

PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

Rewir II Dzielnicowych

obejmuje osiedla: A, B-1, B-2, C-1 i Glinka, C-2,3, D-1,2, D-3-4 i oś. G, E, E- Szeregowce, F, Stare Tychy i Wilkowyje Płd., Wilkowyje Płn., Mąkołowiec, Czułów- Zachód, Czułów- Wschód, Wartogłowiec, Urbanowice, Jaroszowice.

Przypominamy, że możesz ustalić swojego dzielnicowego poprzez aplikację "Moja Komenda"

REJON nr 14

DZIELNICOWY:  

sierż. szt. WALDEMAR GŁĄB

Dyżur: III poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00-16.00, MZBM ROM nr I Tychy, ul. Arkadowa 9c. tel.kom. 501923412, KMP 47 855 1356, pok. Nr 24 e-mail: dzielnicowy.tychy.14@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „A” w Tychach od dnia 01.08.2019r. do 31.01.2020r. był realizowany „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w Tychach”. Przedmiotowe przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla „A” w Tychach w rejonie Placu Świętej Anny w Tychach. Założone w planie cele zostały zrealizowane, spadła liczba zdarzeń wymagających interwencji Policji w tym rejonie oraz liczba zgłoszeń jakie otrzymywałem od mieszkańców w tej sprawie. Ponadto odnotowano wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W rejonie osiedla „A” w Tychach aktualnie realizowany jest Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w Tychach na okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r. Przedmiotowy plan dotyczy spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenia się osób bezdomnych w rejonie Dworca PKP w Tychach. Wskazany problem został zdiagnozowany na podstawie analizy sporządzonej w oparciu o policyjną bazę informacyjną oraz rozpoznanie środowiskowe dzielnicowego. Wprowadzony plan ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 501-923-412 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.14@tychy.ka.policja.gov.pl.

 

REJON nr 15

DZIELNICOWY:

asp.szt. ADAM KLIMA 

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr II i V Tychy, ul. Budowlanych 41. tel.kom. 510957368, KMP 47 855 1357, pok. Nr 25 e-mail: dzielnicowy.tychy.15@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „B-1” w Tychach w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. realizowany był „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 (os. „B-1”) w Tychach mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Bibliotecznej 24-30 oraz Batorego 10-18. Prowadzone w tym rejonie działania w ramach "Planu Działania Priorytetowego" pomimo nie osiągnięcia zakładanego celu, a mianowicie spadku interwencji w tym rejonie, w stosunku do analizowanego okresu poprzedniego półrocza 2019r., przyniosły jednak ogólną poprawę bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego. Odzwierciedleniem jest spadek zgłaszanych interwencji policji w ostatnich 5-ciu miesiącach prowadzonych działań w ramach wspomnianego "Planu Działania Priorytetowego". Pomimo faktu zakończenia w tym rejonie "Planu działania priorytetowego"  nadal będą prowadzone doraźne kontrole ukierunkowane min. na pobliski plac zabaw.

W rejonie osiedla „B-1” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 (os. „B-1”) w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Bibliotecznej 20-22, ul. Batorego 9-13 oraz ul. Bukowej 29-33. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-957-368 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.15@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 16

DZIELNICOWY:

sierż. szt. DOMINIK JAŻDŻYK 

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr II i V Tychy ul. Budowlanych 41. tel.kom. 510381408, KMP 47 855 1357, pok. Nr 25 e-mail: dzielnicowy.tychy.16@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla B-2 w  okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. był realizowany „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 16".(os. "B2") w Tychach, mający na celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Batorego 30-36. Prowadzone działania w ramach "Planu Działania Priorytetowego" pozwoliły osiągnąć zakładany cel, czyli spadek interwencji policji w tym rejonie, w stosunku do analizowanego okresu poprzedniego półrocza 2019r. co przyczyniło się do ogólnej poprawy bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego w tym rejonie. Pomimo faktu zakończenia "Planu działania priorytetowego" nadal będą prowadzone w tym rejonie doraźne kontrole pod kątem przestrzegania ładu i porządku publicznego.

W rejonie osiedla B-2 w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 16 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Budowlanych 44-46 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-408 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.16@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 17

DZIELNICOWY:

mł. asp. KAJETAN IDUS

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr V Tychy     ul. Budowlanych 41.
tel.kom. 510381432, KMP 47 855 1359, pok. Nr 27 e-mail: dzielnicowy.tychy.17@tychy.ka.policja.gov.pl

Plan działania piorytetowego dla rejonu nr 17 w Tychach został zrealizowany. Osiągnięto założone cele. W wyniku przeprowadzonych czynności prewencyjnych oraz spotkań z mieszkańcami zmniejszyła się liczba zdarzeń wymagających interwencji Policji. Do realizacji planu został zaangażowany Referent Patrolowo-Interwencyjny KMP Tychy oraz podmioty zewnętrzne tj: Straż Miejska w Tychach oraz MZBM ROM V. Działania wskazanych podmiotów polegały na kontroli zagrożonego rejonu oraz informowaniu mieszkańców o sposobach poprawy bezpieczeństwa w przedmiotowym miejscu, a w przypadku ujawnienia zagrożenia informowaniu oficera dyżurnego KMP Tychy. Ponadto w dniu 30.04.2020r. nawiązano kontakt z administratorem MZBM Rom V oraz w przedmiotowym rejonie rozmieszczono ulotki informacyjne dotyczące zakończenia i zrealizowania "Planu Priorytetowego". Informację o zakończeniu i ralizacji "Planu Prorytetowego" zamieszczono również w aplikacji Śląski Dzielnicowy.

W rejonie osiedli „C-1 oraz Glinka” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania Priorytetowego dla rejonu służbowego nr 17 w Tychach na okres od 01.05.2020r. do 31.10.2020r.” Przedmiotowy plan dotyczy spożywania alkoholu oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22 i pobliskiego skweru. Wskazany problem został zdiagnozowany na podstawie analizy sporządzonej w oparciu o bazę SWD, oczekiwania społeczne oraz rozpoznanie dzielnicowego. Wprowadzony plan działania priorytetowego ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z pandemią choroby COVID-19 oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących obostrzeń, jak również ma za zadanie niedopuszczenie do łamania przepisów prawa poprzez liczne działania prewencyjne oraz kontrolne. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-432 lub na adres poczty elektronicznej:dzielnicowy.tychy.17@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 18

DZIELNICOWY:

st. sierż. Krzysztof JASTRZĘBSKI 

Dyżur: I poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr III Tychy,   ul. Cyganerii 43. tel.kom. 503327746, KMP 47 855 1359, pok. Nr 24 -mail: dzielnicowy.tychy.18@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedli „C-2, C-3” w Tychach w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. realizowany był Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 18 (os. C-2, C-3) w Tychach mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców al. Bielskiej 83-87 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. W wyniku przeprowadzanych czynności prewencyjnych oraz spotkań  z mieszkańcami zmniejszyła się ilość zdarzeń wymagających interwencji Policji. W przedmiotowym rejonie w okresie od dnia 01.08.2019r. do 31.01.2020r. odnotowano 12 interwencji Policji dotyczące zakłócania porządku publicznego. Do realizacji planu zaangażowany został Referat Patrolowo Interwencyjny KMP Tychy oraz  podmioty zewnętrzne m. in. MZBM ROM III, Straż Miejska w Tychach. Ich działania polegały na kontroli zagrożonego rejonu, informowaniu mieszkańców o sposobach poprawy bezpieczeństwa w obrębie klatek schodowych wzdłuż al. Bielskiej 83-87, a w przypadku zagrożenia informowania oficera dyżurnego KMP Tychy. Ponadto w dniu 27.01.2020r. odbyło się spotkanie podsumowujące z administratorem budynku oraz przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej al. Bielskiej 83-87, podczas którego omówiono zrealizowane założenia planu priorytetowego i stopień zaangażowania poszczególnych podmiotów.

W rejonie osiedli „C-2, C-3” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 18 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Ciasnej 1-11 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 503-327-746 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.18@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 19

DZIELNICOWY:

sierż. szt. JAROSŁAW PITUŁA

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, TSM „OSKARD” Rejon nr I Tychy ul. Wyszyńskiego 46; I poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, MZBM ROM nr IV Tychy, ul. Niepodległości 76 tel. kom. 504582012, KMP 47 855 1357, pok. Nr 26 e-mail: dzielnicowy.tychy.19@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie bloków przy ul. Dębowej w Tychach, realizowany był "Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r." odnośnie osób naruszających przepisy porządkowe min. spożywanie alkoholu w w/w rejonie. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających tam porządek prawny, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie liczby linterwencji. 

Komenda Miejska Policji w Tychach pragnie poinformować, iż w rejonie bloku przy ul. Dębowej 10-14 w Tychach, realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oś. D-1,2 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 504-582-012 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.19@tychy.ka.policja.gov.pl.

 

REJON nr 20

DZIELNICOWY:

sierż. szt. Piotr WODKA

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, TSM „OSKARD” Rejon nr I Tychy, ul. Wyszyńskiego 46 tel.kom. 798118927, KMP 47 855 1355, pok. Nr 26 e-mail: dzielnicowy.tychy.20@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „D-3-4"” w Tychach, w rejonie Szkoły Podstawowej SP 19 w Tychach przy al. Niepodległości 190, realizowany był  „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 w Tychach na okres od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r.”. Dotyczył on osób zakłócających ład i porządek w w/w rejonie. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających porządek prawny, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie liczby interwencji.

W rejonie osiedla „D-3-4"” w Tychachw rejonie Szkoły Podstawowej SP 36 przy ul. Gen de Gaulle'a 18 aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 w Tychach na okres od 01.04.2020r. do 03.09.2020r.”. Plan ten ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z pandemią choroby COVID-19 oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania obostrzeń, jak również ma za zadanie niedopuszczenie do łamania przepisów prawa wynikających z aktualnych aktów prawnych. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 798-118-927 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.20@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 21

DZIELNICOWY:

sierż.szt. Krystian ROGALA

Dyżur: I poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, MZBM ROM nr IV Tychy ul. Niepodległości 76; III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr III Tychy, ul. Cyganerii 43, tel.kom. 510381436, KMP 47 855 1355, pok. Nr 236 e-mail: dzielnicowy.tychy.21@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „E” w Tychach przy ul.Ejsmonda 2-4 w otoczeniu klatki schodowej w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. realizowany był „Plan działania priorytetowego" mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Ejsmonda 2-4 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Działania i cele zostały w całości  zrealizowane przez co wszelkie naruszenia porzadku publicznego w rejonie w/w klatki schodowej zostały ograniczone do minimum.

W rejonie osiedla „E” w Tychach przy ul. Edukacji 52-54 w otoczeniu klatek schodowych aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Edukacji 52-54 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-436 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.21@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 22

DZIELNICOWY:

st. sierż. Marek ŁUKOSZ

Dyżur: III wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, siedziba KMP Tychy Al. Bielska 46.

tel.kom. 501975649, KMP 47 855 1355, pok. Nr 26  e-mail: dzielnicowy.tychy.22@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „E – szeregowce” w Tychach przy ul. Einsteina 3 i 4 w rejonie bloków mieszkalnych w okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2020r. realizowany był „Plan działania priorytetowego" mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Einsteina 3 i 4 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszajacych porządek prawny w w/w rejonie, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W rejonie osiedla „E – szeregowce” w Tychach w otoczeniu bloku mieszkalnego mieszczących się w Tychach przy ul. Baziowej 17-19 aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców nieruchomości przy ul. Baziowej 17-19 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 501-975-649 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.22@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 23

DZIELNICOWY:

asp.szt. KAMIL PIEŃKO

Dyżur: I wtorek miesiąca w godzinach 13.00 – 15.00, TSM „OSKARD” Rejon nr III Tychy, ul. Filaretów 20. tel.kom. 516913773, KMP 47 855 1357, pok. Nr 25 e-mail: dzielnicowy.tychy.23@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osoedla "F" w Tychach „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r" został zakończony. W/w plan miał na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczanie wykroczeń i przestępstw szczególnie uciążliwych oraz przeciwdziałanie patologii  społecznej w rejonie klatek schodowych bloku mieszkalnego przy ul. Wejchertów 4-10 w Tychach. Zakładane cele zostały zrealizowane, spadła liczba zgłoszonych interwencji Policji. W/w rejon pozostaje w zainteresowaniu dzielnicowego w celu utrzymania ładu i porządku publicznego, a w przypadku zaistniałych tam zachowaniach, mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, proszę dzwonić na telefon alarmowy 112.

W rejonie osiedla „F” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w Tychach na okres od 01.02.2020r. do 31.07.2020r.”, mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie spożywania alkoholu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej w rejonie ul. Edukacji 37 w Tychach. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 516-913-773 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.23@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 24

DZIELNICOWY: 

sierż.szt.  ŁUKASZ RADWAŃSKI /

Dyżur: III wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00 Komenda MIiejska Policji w Tychach - Tychy, ul. Bielska 46, III poniedziałek miesiąca MZBM ROM I ul. Arkadowa 10C w godzinach 15.00-16.00, tel.kom. 798030413, KMP 47 855 1356, pok. Nr 24 e-mail: dzielnicowy.tychy.24@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedli Stare Tychy, Wilkowyje w Tychach w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. był realizowany: „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w Tychach”. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczyło sapożywania alkoholu w miejscu objetym zakazem oraz gromadzenia się osób bezdomnych w Tychach przy ul. Rynek i miało na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji o 30%. W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzeń ustalono, iż w okresie prowadzenia działania priorytetowego w rejonie ulicy Rynek w Tychach pożądany spadek interwencji i wszystkie cele załozone w przedmiotowym planie zostały realizowane.

W rejonie osiedla „Stare Tychy, Wilkowyje Południowe” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w Tychach na okres od 01.05.2020r. do 31.10.2020r.”. Plan ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z pandemią COVID-19 oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania obowiązujących obostrzeń, jak również ma za zadanie niedopuszczenie do łamania odwiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 798-030-413 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.24@tychy.ka.policja.gov.pl.

 

REJON nr 25

DZIELNICOWY:

sierż.szt. MARIUSZ FARUGA

Dyżur: III wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, Komenda Miejska Policji w Tychch - Tychy, ul. Bielska 46; tel.kom. 798118931, KMP 47 855 1356, pok. Nr 27 e-mail: dzielnicowy.tychy.25@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedli „Czułów, Wilkowyje, Mąkołowiec"  w Tychach w okresie od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. był realizowany: „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w Tychach”. Dotyczył poprawy bezpieczeństwa w związku ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniem ładu i porządku publicznego w rejonie Noclegowni Miejskiej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających ład i porządek publiczny w przedmiotowym rejonie co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa.

W rejonie osiedli „Czułów, Wilkowyje, Mąkołowiec” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w Tychach na okres od 01.02.2020 roku do 31.08.2020 roku". Plan ten ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo w rejonie bloków przy ul. Katowickiej 104 i 145 w Tychach w związku ze spożywaniem alkoholu i zkłócaniem ładu i porządku publicznego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 798-118-931 lub na adres poczty elektronicznej:  dzielnicowy.tychy.25@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 26

DZIELNICOWY: 

sierż. Czesław Stawarz

 

Dyżur: II wtorek miesiąca w godzinach 19.00 – 20.00, siedziba Rady Osiedla Urbanowice, Jaroszowice Tychy,  II środa miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00, siedziba Rady Osiedla Wartogłowiec Tychy, ul. Cmentarna 54; II czwartek miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00, siedziba Rady Osiedla Czułów Tychy, ul. Narcyzów 24, tel.kom. 798118930, KMP 47 855 1356, pok. Nr 24  e-mail dzielnicowy.tychy.26@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie ul. Zwierzynieckiej 2 w Tychach zakończono realizację Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w Tychach na okres od 01.08.2019 rok do 31.01.2020 rok. Przedmiotowy plan dotyczył spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenia się osób bezdomnych w rejonie sklepu "Biedronka" ul. Zwierzyniecka 2 w Tychach.  Wskazany problem został zdiagnozowany poprzez zgłoszenie kierownika sklepu oraz rozmowy środowiskowe dzielnicowego. Wprowadzony plan miał na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji.Podjęte działania pozwoliły na wyeliminowanie zdiagnozowanego problemu oraz poprawiły stan bezpieczeństwa w w/w rejonie.

W rejonie ul. Wspólnej 2 w Tychach aktualnie realizowany jest  Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w Tychach na okres od 01.02.2020 roku do 31.07.2020 roku. Przedmiotowy plan dotyczył spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenia się osób zakłócających ład i porządek publiczny w rejonie sklepu "Groszek" ul. Wspólna 2 w Tychach.  Wskazany problem został zdiagnozowany poprzez zgłoszenie kierownika sklepu oraz rozmowy środowiskowe dzielnicowego. Wprowadzony plan miał na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu:798-118-930 lub na adres poczty elektronicznej:   dzielnicowy.tychy.26@tychy.ka.policja.gov.pl.