Rewir II Dzielnicowych - PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH - Komenda Miejska Policji w Tychach

PLANY PRIORYTETOWE DZIELNICOWYCH

Rewir II Dzielnicowych

obejmuje osiedla: A, B-1, B-2, C-1 i Glinka, C-2,3, D-1,2, D-3-4 i oś. G, E, E- Szeregowce, F, Stare Tychy i Wilkowyje Płd., Wilkowyje Płn., Mąkołowiec, Czułów- Zachód, Czułów- Wschód, Wartogłowiec, Urbanowice, Jaroszowice.

Przypominamy, że możesz ustalić swojego dzielnicowego poprzez aplikację "Moja Komenda"

REJON nr 14

DZIELNICOWY:  

sierż. szt. WALDEMAR GŁĄB

Dyżur: III poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00-16.00, MZBM ROM nr I Tychy, ul. Arkadowa 9c. tel.kom. 501923412, KMP 32 3256356, pok. Nr 24 e-mail: dzielnicowy.tychy.14@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „A” w Tychach od dnia 01.02.2019r. do 31.07.2019r. był realizowany Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w Tychach. Przedmiotowe przedsięwzięcie miało na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla "A" w Tychach w rejonie ul. Arkadowej 4-8. Założone w planie cele zostały zrealizowane, spadła liczba zdarzeń jakie otrzymywałem od mieszkańców w tej sprawie.

W rejonie osiedla „A” w Tychach aktualnie realizowany jest Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 14 w Tychach na okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r. Przedmiotowy plan dotyczy spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenia się osób bezdomnych w rejonie Placu Świętej Anny w Tychach. Wskazany problem został zdiagnozowany na podstawie analizy sporządzonej w oparciu o policyjną bazę informacyjną oraz rozpoznanie środowiskowe dzielnicowego. Wprowadzony plan ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 501-923-412 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.14@tychy.ka.policja.gov.pl

 

REJON nr 15

DZIELNICOWY:

asp.szt. ADAM KLIMA 

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr II i V Tychy, ul. Budowlanych 41. tel.kom. 510957368, KMP 32 3256357, pok. Nr 25 e-mail: dzielnicowy.tychy.15@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „B-1” w Tychach w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. realizowany był „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 (os. „B-1”) w Tychach mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Bibliotecznej 30-34 oraz Batorego 8, w szczególności klatek schodowych ul. Bibliotecznej 34 i ul. Batorego 8, gdzie dotychczas dochodziło do największej ilości interwencji. Zakładane cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających porządek prawny w tymrejonie, a tym samym spadła ilość zgłaszanych interwencji policji, co niewątpliwie przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Pomimo faktu zakończenia w tym rejonie "Planu działania priorytetowego" w tym rejonie nadal będą prowadzone doraźne kontrole ukierunkowane min. na pobliski plac zabaw.

W rejonie osiedla „B-1” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 15 (os. „B-1”) w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w obrębie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Bibliotecznej 24-30 oraz ul. Batorego 10-18. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-957-368 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.15@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 16

DZIELNICOWY:

sierż. szt. DOMINIK JAŻDŻYK 

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr II i V Tychy ul. Budowlanych 41. tel.kom. 510381408, KMP 32 3256357, pok. Nr 25 e-mail: dzielnicowy.tychy.16@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla B-2 w  okresie od 01.08.2019r. do 31.01.2019r. był realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 16". Plan działania priorytetowego był prowadzony w celu poprawy bezpieczeństwa w związku z nie przestrzeganiem ładu i porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w rejonie klatek schodowych przy ul. Budowlanych 48-52 w Tychach, gdzie dotychczas dochodziło do największej ilości interwencji. Zakładane cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających porzadek prawny w tym rejonie, a tym samym spradła ilość interwencji Policji, co przełożyło się na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Pomimo faktu zakończenia "Planu działania priorytetowego" nadal będą prowadzone w tym rejonie doraźne kontrole. 

W rejonie osiedla B-2 w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 16 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Batorego 30-36 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-408 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.16@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 17

DZIELNICOWY:

mł. asp. KAJETAN IDUS

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr V Tychy     ul. Budowlanych 41.
tel.kom. 510381432, KMP 32 3256359, pok. Nr 27 e-mail: dzielnicowy.tychy.17@tychy.ka.policja.gov.pl

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 17 w Tychach został zrealizowany. Osiągnięto złożone cele. W wyniku przeprowadzonych czynności prewencyjnych oraz spotkań z mieszkańcami zmniejszyła się liczba zdarzeń wymagających interwencji Policji. Do realizacji planu został zaangażowany Referat Patrolowo-Interwencyjny KMP Tychy oraz podmioty zewnętrzne tj: Straż Miejska w Tychach oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" GZM Rejon nr 3. Działania wskazanych podmiotów polegały na kontroli zagrożonego rejonu oraz informowaniu mieszkańców o sposobach poprawy bezpieczeństwa w przedmiotowym miejscu, a w przypadku ujawnienia zagrożenia informowaniu  oficera dyżurnego KMP Tychy. Ponadto w dniu 23.10.2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące z podmiotami współpracującymi, podczas których omówiono zrealizowane założenia planu działania priorytetowego i stopień zaangażowania poszczególnych podmiotów.

W rejonie osiedli C-1, Glinka w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 17 w Tychach na okres od 01.11.2019r. do 30.04.2020r.” Przedmiotowy plan dotyczy spożywania alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego 22 i pobliskiego skweru. Wskazany problem został zdiagnozowany na podstawie analizy sporządzonej w oparciu o bazę SWD, oczekiwania społeczne oraz rozpoznanie dzielnicowego. Wprowadzony plan działania priorytetowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porzadku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-432 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.17@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 18

DZIELNICOWY:

st. sierż. Krzysztof JASTRZĘBSKI 

Dyżur: I poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr III Tychy,   ul. Cyganerii 43. tel.kom. 503327746, KMP 32 3256359, pok. Nr 24 -mail: dzielnicowy.tychy.18@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedli „C-2, C-3” w Tychach w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. realizowany był Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 18 (os. C-2, C-3) w Tychach mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców al. Niepodległości 44-54 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. W wyniku przeprowadzanych czynności prewencyjnych oraz spotkań  z mieszkańcami zmniejszyła się ilość zdarzeń wymagających interwencji Policji. W przedmiotowym rejonie w okresie od dnia 01.02.2019r. do 31.07.2019r. odnotowano 11 interwencji Policji dotyczące zakłócania porządku publicznego. Do realizacji planu zaangażowany został Referat Patrolowo Interwencyjny KMP Tychy oraz  podmioty zewnętrzne m. in. MZBM ROM III, Straż Miejska w Tychach. Ich działania polegały na kontroli zagrożonego rejonu, informowaniu mieszkańców o sposobach poprawy bezpieczeństwa w obrębie klatek schodowych wzdłuż al.Niepodległości 44-54, a w przypadku zagrożenia informowania oficera dyżurnego KMP Tychy. Ponadto w dniu 29.07.2019r. odbyło się spotkanie podsumowujące z administratorem budynku oraz przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej al. Niepodległości 44-54, podczas którego omówiono zrealizowane założenia planu priorytetowego i stopień zaangażowania poszczególnych podmiotów.

W rejonie osiedli „C-2, C-3” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 18 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców al. Bielskiej 83-87 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 503-327-746 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.18@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 19

DZIELNICOWY:

sierż. szt. JAROSŁAW PITUŁA

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, TSM „OSKARD” Rejon nr I Tychy ul. Wyszyńskiego 46; I poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, MZBM ROM nr IV Tychy, ul. Niepodległości 76 tel. kom. 504582012, KMP 32 3256357, pok. Nr 26 e-mail: dzielnicowy.tychy.19@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie bloków przy ul. Dębowej 8 A,B,C i ul. Dębowa 10-14 w Tychach, realizowany był "Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 w Tychach na okres od 01.02.2019r. do 31.07.2019r." odnośnie osób naruszających przepisy porzadkowe min. spozywanie alkoholu w w/w rejonie. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających tam porządek prawny, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i zmniejszenie liczby linterwencji. 

W rejonie skweru przy ul. Dębowej w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 19 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oś. D-1,2 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 504-582-012 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.19@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 20

DZIELNICOWY:

sierż. szt. Piotr WODKA

Dyżur: I i III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, TSM „OSKARD” Rejon nr I Tychy, ul. Wyszyńskiego 46 tel.kom. 798118927, KMP 32 3256355, pok. Nr 26 e-mail: dzielnicowy.tychy.20@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „D-3-4,G" w Tychach przy ul. Dąbrowskiego 43, realizowany był „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 w Tychach na okres od 01.03.2019r. do 31.08.2019r”. Plan ten miał na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie bloku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 43 w Tychach, poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających porządek prawny w w/w rejonie, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W rejonie osiedla „D-3-4"” w Tychach, w rejonie Szkoły Podstawowej SP 19 w Tychach przy al. Niepodległości 190, aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 20 w Tychach na okres od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r.”. Plan ten ma na celu poprawę bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego przy Szkole Podstawowej nr 19 w Tychach, poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 798-118-927 lub na adres poczty elektronicznej dzielnicowy.tychy.20@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 21

DZIELNICOWY:

sierż.szt. Krystian ROGALA

Dyżur: I poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, MZBM ROM nr IV Tychy ul. Niepodległości 76; III poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, MZBM ROM nr III Tychy, ul. Cyganerii 43, tel.kom. 510381436, KMP 32 3256355, pok. Nr 236 e-mail: dzielnicowy.tychy.21@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „E” w Tychach przy ul.Edukacji 52-54 w otoczeniu klatek schodowych w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. realizowany był „Plan działania priorytetowego" mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Edukacji 52-54 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających porzadek prawny w w/w rejonie, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W rejonie osiedla „E” w Tychach przy ul. Ejsmonda 2-4 w otoczeniu klatek schodowych aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 21 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Ejsmonda 2-4 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 510-381-436 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.21@tychy.ka.policja.gov.pl

REJON nr 22

DZIELNICOWY:

st. sierż. Marek ŁUKOSZ

Dyżur: III wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, siedziba KMP Tychy Al. Bielska 46.

tel.kom. 501975649, KMP 32 3256355, pok. Nr 26  e-mail: dzielnicowy.tychy.22@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedla „E – szeregowce” w Tychach przy ul. Einsteina 3 i 4 w rejonie bloków mieszkalnych w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r. realizowany był „Plan działania priorytetowego" mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Einsteina 3 i 4 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszajacych porządek prawny w w/w rejonie, co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W rejonie osiedla „E – szeregowce” w Tychach w otoczeniu bloków mieszkalnych mieszczących się w Tychach przy ul. Estkowskiego 3 i 4 aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 22 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.” mający na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców nieruchomości przy ul. Estkowskiego 3 i 4 w Tychach poprzez ograniczenie przestępstw i wykroczeń. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 501-975-649 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.22@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 23

DZIELNICOWY:

asp.szt. KAMIL PIEŃKO

Dyżur: I wtorek miesiąca w godzinach 13.00 – 15.00, TSM „OSKARD” Rejon nr III Tychy, ul. Filaretów 20. tel.kom. 516913773, KMP 32 3256357, pok. Nr 25 e-mail: dzielnicowy.tychy.23@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osoedla "F" w Tychach „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w Tychach na okres od 01.02.2019r. do 31.07.2019r" został zakończony. W/w plan miał na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczanie wykroczeń i przestępstw szczególnie uciążliwych oraz przeciwdziałanie patologii  społecznej w rejonie klatek schodowych bloku mieszkalnego przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 6-12 w Tychach. Zakładane cele zostały zrealizowane, spadła liczba zgłoszonych interwencji Policji co niewątpliwie przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W/w rejon pozostaje w zainteresowaniu dzielnicowego w celu utrzymania ładu i porządku publicznego.

W rejonie osiedla „F” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 23 w Tychach na okres od 01.08.2019r. do 31.01.2020r.”, mający na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie spożywania alkoholu oraz przeciwdziałanie patologii społecznej w rejonie ul. Wyszyńskiego 4-10 w Tychach. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 516-913-773 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.23@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 24

DZIELNICOWY: 

sierż.szt.  MATEUSZ STELMASZCZYK /

Dyżur: III wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00 Komenda MIiejska Policji w Tychach - Tychy, ul. Bielska 46, I czwartek miesiąca w godzinach 17.00-18.00, klub osiedlowy MCK,  ul. Szkolna 94. tel.kom. 798030413, KMP 32 3256356, pok. Nr 24 e-mail: dzielnicowy.tychy.24@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedli Stare Tychy, Wilkowyje w Tychach w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r. był realizowany: „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w Tychach”. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczyło zakłóceń ładu i porządku publicznego w Tychach przy ul. Browarowej 4 i 4a i miało na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji o 10%. W wyniku przeprowadzonej analizy zdarzeń ustalono, iż w okresie prowadzenia działania priorytetowego w rejonie ulicy Browarowej 4-4a w Tychach odnotowano spadek interwencji o 17,77 % w stosunku do II półrocza 2018r.

W rejonie osiedli Stare Tychy, Wilkowyje w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 24 w Tychach na okres od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.”. Przedmiotowy plan dotyczy spożywania alkoholu oraz gromadzenia się osób bezdomnych w rejonie ulicy Rynek i pobliskiego skweru. Wskazany problem został zdiagnozowany na podstawie analizy sporządzonej w oparciu o bazę SWD, oczekiwania społeczne oraz rozpoznanie dzielnicowego. Wprowadzony plan działania priorytetowego ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 798 030 413 lub na adres poczty elektronicznej: dzielnicowy.tychy.24@tychy.ka.policja.gov.pl

 

REJON nr 25

DZIELNICOWY:

sierż.szt. MARIUSZ FARUGA

Dyżur: III wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 17.00, Komenda Miejska Policji w Tychch - Tychy, ul. Bielska 46; II czwartek miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00, siedziba Rady Osiedla Czułów Tychy, ul. Narcyzów 24. tel.kom. 798118931, KMP 32 3256356, pok. Nr 27 e-mail: dzielnicowy.tychy.25@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie osiedli „Czułów, Wilkowyje, Mąkołowiec"  w Tychach w okresie od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r. był realizowany: „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w Tychach”. Dotyczył poprawy bezpieczeństwa w związku ze spożywaniem alkoholu i zakłóceniem ładu i porządku publicznego w rejonie bloków mieszczącego się w Tychach przy ul. Świerkowej 88-90. Założone cele zostały zrealizowane, spadła liczba osób naruszających ład i porządek publiczny w przedmiotowym rejonie co przełożyło się na wzrost poczucia bezpieczeństwa.

W rejonie osiedli „Czułów, Wilkowyje, Mąkołowiec” w Tychach aktualnie realizowany jest „Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 25 w Tychach na okres od 01.08.2019 roku do 31.01.2020 roku". Plan ten ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo w rejonie Noclegowni Miejskiej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122 w związku ze spozywaniem alkoholu i zakłócaniem ładu i porzadku publicznego. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu: 798-118-931 lub na adres poczty elektronicznej:  dzielnicowy.tychy.25@tychy.ka.policja.gov.pl.

REJON nr 26

DZIELNICOWY: 

sierż. Czesław Stawarz

 

Dyżur: II wtorek miesiąca w godzinach 19.00 – 20.00, siedziba Rady Osiedla Urbanowice, Jaroszowice Tychy,  II środa miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00, siedziba Rady Osiedla Wartogłowiec Tychy, ul. Cmentarna 54; II czwartek miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00, siedziba Rady Osiedla Czułów Tychy, ul. Narcyzów 24, tel.kom. 798118930, KMP 32 3256356, pok. Nr 24  e-mail dzielnicowy.tychy.26@tychy.ka.policja.gov.pl

W rejonie ul. Zwierzynieckiej 2 w Tychach aktualnie realizowany jest Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 26 w Tychach na okres od 01.08.2019 rok do 31.-1.2019 rok. Przedmiotowy plan dotyczy spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz gromadzenia się osób bezdomnych w rejonie sklepu "Biedronka" ul. Zwierzyniecka 2 w Tychach.  Wskazany problem został zdiagnozowany poprzez zgłoszenie kierownika sklepu oraz rozmowy środowiskowe dzielnicowego. Wprowadzony plan ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez ograniczenie ilości zdarzeń wymagających interwencji Policji. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać pod numerem telefonu:798-118-930 lub na adres poczty elektronicznej:   dzielnicowy.tychy.26@tychy.ka.policja.gov.pl.