Zdecydowane NIE dla przemocy! - Profilaktyka - Komenda Miejska Policji w Tychach

Profilaktyka

Zdecydowane NIE dla przemocy!

W ramach trwającego Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prezentujemy bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w Tychach.

DEFINICJA PRZEMOCY W RODZINIE

W świetle przepisu art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jako przemoc w rodzinie należy rozumieć:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

JEŻELI KTOŚ

  • popycha cię, policzkuje, szczypie, kopie, dusi cię, bije otwartą ręką i pięściami, bije przedmiotami, porzuca w niebezpiecznej okolicy, itp., czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC FIZYCZNĄ…
  • wyśmiewa twoje poglądy, religię, pochodzenie, stale krytykuje cię, wmawia ci chorobę psychiczną, wyzywa cię, poniża cię, upokarza, zawstydza, grozi ci, itp., czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC PSYCHICZNĄ…
  • wymusza pożycia seksualne, wymusza nieakceptowane praktyki seksualne, stosuje wobec ciebie sadystyczne formy współżycia seksualnego, itp. czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC SEKSUALNĄ…
  • odbiera ci zarobione pieniądze, uniemożliwia ci podjęcie pracy zarobkowej, uniemożliwia zaspakajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. czyli STOSUJE WOBEC CIEBIE PRZEMOC EKONOMICZNĄ…

INFORMATOR - działania realizowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Danuta Fastnacht, 

miejsce realizacji: ul. Barona 30 pokój 209, Tychy, 
tel. +48 608 054 760 

Możliwość uzyskania wsparcia dla sprawców przemocy w rodzinie NZOZ „Mens Sana”
Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Bukowa 20, 43–100 Tychy
tel. 32 327 51 83

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Budowlanych 59, 43–100 Tychy
tel. 32 227 35 40

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w Tychach:
źródło UM Tychy

 INSTYTUCJA  ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY
Komenda Miejska Policji
al. Bielska 46 Tychy
tel. 997 lub 112
tel. 32 32 56 200
tel. 32 32 56 255
tel. 32 32 56 266
tel. 32 32 56 351 Rewir Dzielnicowych
fax: 32 32 56 244
www.tychy.slaska.policja.gov.pl
- interwencja
- zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla życia bądź zdrowia
- wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy 
- podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Nowokościelna 27 Tychy
tel. 32 227 05 75
oik_tychy@interia.pl
- interwencja kryzysowa
- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy
- grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy 
- schronienie dla osób doświadczających przemocy i będących w kryzysie (Hostel jest czynny całodobowo)
TYSKA NIEBIESKA LINIA
tel. 32 322 70 04
całodobowa
- pomoc telefoniczna
   
   

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”
ul. Nałkowskiej 19 Tychy
tel. 32 720 52 42

stz@poczta.onet.pl
(pn.-pt. w godz. 10:00–16:00)

- konsultacje psychologiczne
- udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy i współuzależnionych
- bezpłatne konsultacje prawne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Budowlanych 59 Tychy 
tel. 32 227 35 40

- Miejski Zespół Interdyscyplinarny

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Bukowa 20 Tychy
tel. 32 327 51 83, 605 637 072

Na pierwszą wizytę można zapisać się telefonicznie lub osobiście w godzinach 9-16.

- konsultacja psychologiczna
- konsultacja psychiatryczna
- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
- terapia dla osób uzależnionych 
- terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Andersa 16, Tychy
tel. 32 227 23 92
ppptychy@onet.eu
 

Pon.-pt. 8-18, piątek: 8-15.30.

- grupa wsparcia dla matek doznających przemocy
- bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz ich rodziców doświadczających przemocy

Danuta Fastnacht, 
miejsce realizacji: ul. Barona 30 pokój 209, Tychy, 
tel. 608 054 760 na zlecenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Tychy

- prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Danuta Fastnacht, 
miejsce realizacji: ul. Barona 30 pokój 209, Tychy, 
tel. 608 054 760 na zlecenie MOPS

 
NIEBIESKA LINIAOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
0 800 12 00 02
 
www.niebieskalinia.pl
 
- całodobowa pomoc telefoniczna

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci 
0 800 100 100

- pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.